Privacyverklaring

Je persoonlijke gegevens verwerkt Denicious, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Denicious verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Aanvullend verwerk ik informatie tijdens het kennismakingsgesprek/intake formulier en/of vertrouwelijke gesprekken. Deze informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld en is absoluut niet toegankelijk voor derden.

  • Waarom Denicious persoonsgegevens verwerkt

Denicious verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en emailadres, dus nooit de gegevens uit vertrouwelijke gesprekken of intakeformulier!) voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Denicious verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang Denicious de persoonlijke gegevens bewaart

Denicious is verplicht je persoonsgegevens en clientendossier te bewaren in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden te bewaren. Het clientendossier moet 15 jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Denicious deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Denicious gebruikt Google analytics, Facebook pixel en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Denicious en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@denicious.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Denicious reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Denicious wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe Denicous persoonsgegevens beveiligd

Denicious neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denicious.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact met Denicious wilt opnemen kun je me als volgt bereiken:
Denicious
email: info@denicious.nl